Nivel liceal

Conținut Pagină

Oferta educațională

Pentru anul școlar 2017-2018 Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca oferă un număr de 84 de locuri pentru trei direcții de studiu, după cum urmează:

Filiera teoretica (COD SPECIALIZARE 228):

 • Profil umanist (28 locuri)
 • Specializarea filologie
 • Admitere prin repartizare computerizata
 • Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, băieți și fete, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Filiera teoretica (COD SPECIALIZARE 228):

 • Profil umanist (28 locuri)
 • Specializarea filologie – intensiv engleza
 • Admitere pe baza de examen de limba engleza
 • Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, băieți și fete, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Filiera vocațională (COD SPECIALIZARE 229):

 • Profil teologic (28 locuri)
 • Admitere prin susținerea probelor de aptitudini;
 • Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Înscriere

( Broșură ISJ 2017 )

Înscrierea în clasa a IX-a, la învățământul de zi, a absolvenților de gimnaziu (cu excepția celor care candidează pentru licee pentru care se susțin probe de aptitudini se face prin repartizare computerizată;

Pentru profilul Uman – Filologie 

Acte necesare pentru validarea locului:nou

 • dosar plic
 • certificat de naștere elev -legalizat
 • copie carte de identitate elev
 • foaia matricolă
 • adeverință admitere (note clasele V-VIII + note Evaluarea Națională)
 • adeverință medicală (fișa medicală)
 • Copie dupa diploma de examene de engleză recunoscute (IELTS TOEFL, CAMBRIDGE, etc.)

Testul de limba engleză pentru departajarea în clasa de Uman-Filologie-Engleză Intensiv va avea loc pe data de 6 septembrie 2017 ora 10.

Testul nu este eliminatoriu.

Pentru liceele din filiera vocațională

(din care face parte și profilul teologic) se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei elaborate de M.E.C.T.S. prin ORDINUL M.E.C.T.S. nr.5082/31.08.2015, privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat, pentru anul scolar 2015-2016;

Pentru liceele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfășoară în perioada 23-24 mai 2016;

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • copie legalizata după certificatul de naștere și xerox după Cartea de Identitate
 • certificat de botez (ortodox) – copie xerox;
 • fisa medicala în original;
 • fisa de înscriere eliberata de unitatea de învățământ. Aceasta se poate descarca, lista, completa de mâna și semna, fiind disponibila în secțiunea Descarcă de mai jos;
 • recomandarea Consiliului parohial eliberata de preotul paroh al Parohiei de care aparține candidatul;
 • binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) locului; în vederea obținerii binecuvântării, se va face o programare la Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop si Mitropolit Andrei unde candidații vor merge însoțiți de duhovnicul Seminarului; programarea se face la secretariatul Seminarului;
 • anexele fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc sa participe la probe de aptitudini, eliberate in data de __ mai 2016 de catre școala de proveniență, conform metodologiei M.E.C.T.S.

PROFIL TEOLOGICimages

 SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE ORTODOXĂ

Susținerea probelor de aptitudini, care vor avea loc conform calendarului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 astfel:

- 22-23 mai 2017  Înscrierea pentru probele de aptitudini între orele 9 – 15

- 26-27 mai 2017 Desfășurarea probelor de aptitudini

- 26 mai 2017, ora 8:30, se va merge împreună cu Pr. Director Liviu Vidican-Manci la Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pentru binecuvântare.

- 30 mai 2017 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

- 30 mai 2017 Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

- 31 mai 2017 Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor.

Informare (apasă pentru a vedea documentul)

Impedimente canonice(apasă pentru a vedea documentul)

Graficul probelor de aptitudini (legătură către document)

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00.

La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mânăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.

Înscrierile se fac la unitățile școlare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. DOSAR PLIC (nu se consemnează nimic pe dosar);
 2. cerere (se primește de la secretariatul seminarului);
 3. fișa de înscriere (de la școala de unde vine elevul – estre fișa pentru probele de aptitudini);
 4. certificatul de naștere (original şi copie);
 5. certificatul de botez (ortodox), original şi copie sau adeverință de botez;
 6. fișa medicală – copie xerox- (se ridică de la medicul școlar sau de la medicul de familie);
 7. dovada că a frecventat în clasele V-VIII orele de Religie;
 8. recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh;
 9. binecuvântarea Chiriarhului (original) Se va merge în grup organizat pt binecuvântare la IPS Mitropolit Andrei la finele zilei de înscriere, ora 15:00.

Vizita medicala este obligatorie și eliminatorie.

I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA PRACTICĂ

Proba practică consta în:

a) verificarea dicției prin :

- rostirea  uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Apărătoare Doamna.

b) verificarea aptitudinilor muzicale  prin :

- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conținut religios;

- intonarea unui cântec patriotic (Deșteaptă-te romane ; Limba noastră – Al. Cristea; Țara Mea – D. G. Chiriac; Imnul eroilor – I. Brătianu; Pui de lei – I. Brătianu);

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major,  a arpegiului și a unor sunete din gama;

- verificarea simțului ritmic.

Nota: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica noțiunile teoretice.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisa consta într-o lucrare scrisa, cu durata de două ore, din Religie.

Subiectele pentru proba scrisa se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a.

 II. Probele de aptitudini pentru profilul teologic sunt următoarele:

 PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase

Conținuturile pentru proba scrisa de verificare a cunoștințelor religioase sunt:

Conținuturi clasa a VII-a Conținuturi clasa a VIII-a
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
 4. Rugăciunea în viaţa creştinului
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
 6. Legea cea nouă – Fericirile
 1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
 2. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locaş de închinare
 4. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

 

CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Pentru profilul teologic, media finala de admitere se calculează astfel:

 calcul_medie

 

Unde:
APT = nota finala la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.

Pentru profil filologic, media de admitere se calculează astfel:

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

caclul_medie de admitere

Unde:
MA = media de admitere.
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Performanțe ale elevilor noștri:

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat în anul 2013 a fost de 92.8%;;
Promovabilitatea la examenul de competente profesionale a fost de 100%.
Rezultatele elevilor la activități extracurriculare și extrașcolare:

Premii și mențiuni la concursuri județene, interjudețene și internaționale;
Peste 50 de concerte si recitaluri cu tematica religioasa si laica;
Turnee corale misionar-ecumenice în străinătate: Germania (2001), Olanda (2003), Grecia (2007);
Pelerinaje si excursii de studii în fiecare an.
Posibilități de orientare profesionala:

După absolvirea Seminarului, elevii se pot orienta către studii universitare (în domeniul teologic sau orice alt domeniu) sau pot ocupa un post de cântăreț bisericesc sau preot (la solicitarea preotului paroh).

Posibilități de orientare profesionala:

 • După absolvirea Seminarului, elevii se pot orienta către studii universitare (în domeniul teologic sau orice alt domeniu) sau pot ocupa un post de cântăreț bisericesc sau preot (la solicitarea preotului paroh).

Fișiere de descărcat:


 

 

NOTE:

 1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul şcolar.
 2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare şi notare.
 3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini.

Probele  scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.

 1. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă.

Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la cele trei probe de mai sus.

 1. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
 2. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.
 3. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate şi afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.
 4. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

 

ORDIN
privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

Ordin-admitere-2016
Facebook