ADMITERE LICEUL ORTODOX

Filiera vocațională
2020

Oferta educațională

Profil teologic (o clasă, 28 locuri)
Admitere prin susținerea probelor de aptitudini;
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

La Seminariile Teologice Ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00. La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mânăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani, dacă au binecuvântarea Ierarhului și actele doveditoare că sunt viețuitorii unei mănăstiri.

Perioada

6-7 mai 2020 – eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru eleii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini

11-12 mai – înscrierea pentru probele de aptitudini

13-15 mai – desfășurarea probelor de aptitudini

14 mai – probele eleminatorii – psihologic și muzică

15 mai – proba scrisă

18 mai – comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. DOSAR PLIC (nu se consemnează nimic pe dosar);
 2. Cerere (se primește de la secretariatul seminarului);
 3. Fișa de înscriere (de la școala de unde vine elevul – estre fișa pentru probele de aptitudini);
 4. Certificatul de naștere (original şi copie);
 5. Certificatul de botez (ortodox), original şi copie sau adeverință de botez;
 6. Fișa medicală – copie xerox- (se ridică de la medicul școlar sau de la medicul de familie);
 7. Dovada că a frecventat în clasele V-VIII orele de Religie;
 8. Recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh;
 9. Binecuvântarea Chiriarhului (original) Se va merge în grup organizat pt binecuvântare Inaltpreasfințitului Arhiepiscop și  Mitropolit Andrei, la o oră 8.30, 14 mai 2020

Vizita medicala este obligatorie și eliminatorie.

I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA PRACTICĂ

Proba practică consta în:

a) verificarea dicției prin :

– rostirea  uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Apărătoare Doamna.

b) verificarea aptitudinilor muzicale  prin :

intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conținut religios;

intonarea unui cântec patriotic (Deșteaptă-te romane ; Limba noastră – Al. Cristea; Țara Mea – D. G. Chiriac; Imnul eroilor – I. Brătianu; Pui de lei – I. Brătianu);

verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major,  a arpegiului și a unor sunete din gama;

verificarea simțului ritmic.

Nota: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica noțiunile teoretice.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisa consta într-o lucrare scrisa, cu durata de două ore, din Religie.

Subiectele pentru proba scrisa se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a.

II. Probele de aptitudini pentru profilul teologic sunt următoarele:

PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase

Conținuturile pentru proba scrisa de verificare a cunoștințelor religioase sunt:

Conținuturi clasa a VII-a Conținuturi clasa a VIII-a
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
 4. Rugăciunea în viaţa creştinului
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
 6. Legea cea nouă – Fericirile
 1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
 2. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locaş de închinare
 4. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

 

CALCUL MEDIE DE ADMITERE

 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019-2020

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2xABS +0,8xEN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

NOTE:

 1. Conducerea Seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de Inspectoratul Școlar.
 2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare şi notare.
 3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini. Probele  scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.
 1. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la cele trei probe de mai sus.
 1. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
 2. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.
 3. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate şi afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.
 4. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.


 

Adresă

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 364 402847
Fax: (40) 264 594396

E-mail: secretariat@stocluj.ro

Școala primară

Școala primară

Liceul Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

Școala gimnazială

Școala gimnazială ortodoxă