ADMITERE LICEUL ORTODOX

Filiera vocațională
2020

Oferta educațională

Profil teologic (o clasă, 28 locuri)
Admitere prin susținerea probelor de aptitudini;
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Seminariile Ortodoxe,  absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial conform Ordinului MEC 4317/2020. Vă rugăm să citiți cu atenție această metodologie!

Perioada 

2-5 iunie  – înscrierea pentru probele de aptitudini e de preferat să se facă electronic (secretariat@stocluj.ro), prin scanarea documentelor, iar după afișarea rezultatelor și admiterea copiilor să fie aduse și în formă fizică; 

10 iunie, miercuri ora 9.00 – acordarea binecuvântării chiriarhului și desfășurarea probelor de aptitudini (a colocviului);

În primul rând, examenul, care va consta dintr-un interviu, va fi ON-Line făcând click pe SALA DE EXAMEN. La înscriere fiecare părinte va primi parola de intrare pe ZOOM în această sală.

Fiecare școală generală are obligația prin lege (vezi Ordinului MEC 4317/2020.) să asigure elevului accesul la examen. Deci, în școlile de provenineță, candidații vor anunța din timp că proba se desfășoară On-Line și au nevoie de o tabletă sau un laptop sau un alt dispozitiv cu cameră. 

Conf.MEC 4317/2020: 13) Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării ghid turism religios și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși. 

12 iunie – comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

1.  anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere – copie;
3. fişa medicală în original;
4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de
Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
5. adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultele : ortodox);
6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox);
7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA PRACTICĂ

 În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele
teologice ortodoxe
candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului (pentru cultul ortodox).
Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie
din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la
proba de aptitudini (APT).
Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare
a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

  CALCUL MEDIE DE ADMITERE

   

  Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei
  nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi
  desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu
  modificările și completările ulterioare

  NOTE:

  Conducerea Seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de Inspectoratul Școlar

  Adresă

  Piata Avram Iancu, nr.18
  400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
  Tel: (40) 364 402847
  Fax: (40) 264 594396

  E-mail: secretariat@stocluj.ro

  Școala primară

  Școala primară

  Liceul Ortodox

  Seminarul Teologic Ortodox

  Școala gimnazială

  Școala gimnazială ortodoxă