ADMITERE FILOLOGIE – ENGLEZĂ INTENSIV

Filiera teoretica (COD SPECIALIZARE 225):

Profil umanist (26 locuri)
Specializarea filologie – intensiv engleza
Cei ce aleg această secție au nivelul de cunoaștere a limbii engleze suficient de ridicat pentru a putea urma cu rigurozitate cursurile
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, băieți și fete, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Cei care doresc să aleagă școala noastră, un mediu care promovează valorile creștine și morale, sunt rugați să consulte Regulamentul de Ordine Interioară a Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca

Înscriere

Broșură ISJ 2022 )

Înscrierea în clasa a IX-a, la învățământul de zi, a absolvenților de gimnaziu (cu excepția celor care candidează pentru licee pentru care se susțin probe de aptitudini se face prin repartizare computerizată;

Pentru profilele Real și Uman

Acte necesare pentru validarea locului:

 • dosar plic;
 • certificat de naștere elev;
 • copie carte de identitate elev;
 • copie carte de identitate părinți;
 • foaia matricolă;
 • adeverință admitere (media clasele V-VIII; notele și media de la Evaluarea Națională; media de admitere)
 • adeverință medicală (fișa medicală)
 • Copie dupa diploma de examene de engleză recunoscute (IELTS TOEFL, CAMBRIDGE, etc.)

Pentru profilele de Real și Uman, media de admitere se calculează astfel:

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

MA=0,2XABS+0,8XEN

 

Unde:
MA = media de admitere.
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

NOTE:

 1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul şcolar.
 2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare şi notare.
 3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini. Probele  scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.
 1. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la cele trei probe de mai sus.
 1. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
 2. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.
 3. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate şi afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.
 4. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

Fișiere de descărcat:


 

 

Adresă

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 364 402847
Fax: (40) 264 594396

E-mail: secretariat@stocluj.ro

Admitere Teologie Ortodoxă – 2023-2024

Admitere Teologie Ortodoxă – 2023-2024

Elevii care doresc să participe la admiterea pentru clasa de teologie ortodoxă în anul școlar 2023-2024 la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca trebuie să aibă în vedere următoarele detalii: Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la...

Școala primară

Școala primară

Liceul Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

Școala gimnazială

Școala gimnazială ortodoxă